Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího (zákazník) a prodávacího (prodejce) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva"), uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (internetové stránky www.osciloskopy.com), případně jinou formou závazné objednávky za použití prostředků komunikace na dálku (např. e-mail, telefon, atp.).

(termíny kupující a prodávající jsou upřesněny viz. kapitola "Vymezení pojmů").

Vymezení pojmů

Prodávající (prodejce) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Prodávajícím je společnost Ing. David Převorovský - Hardware & Software Services,
IČO: 71046836, DIČ: CZ7112230048
se sídlem na adrese: Na břevnovské pláni 67, Praha 6, 169 00.

Kupující (zákazník) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli osoba fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným než podnikatelským účelem, nebo podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby, a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.

Objednávka a kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek.

Pro objednání zboží prostřednictvím internetového prodeje na stránkách www.osciloskopy.com je třeba vyplnit objednávkový formulář na internetových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje mimo jiné:

  • informace o objednávaném zboží, které kupující vloží do svého elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě
  • informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží
  • údaje o kupujícím, zejména jméno, příjmení, adresu pro dodání zboží, emailový a telefonický kontakt na spotřebitele. Tyto údaje je třeba vyplnit, pokud již spotřebitel není přihlášeným registrovaným uživatelem internetového obchodu OSCILOSKOPY.COM
  • další údaje, které může internetový obchod OSCILOSKOPY.COM s ohledem na charakter zboží nebo osobu kupujícího požadovat.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zadat objednávku“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a platební podmínky

Cena objednaného zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (dále jen "celková cena objednávky") jsou platné v okamžiku dokončení objednání.

Celkovou cenu objednávky může kupující uhradit prodávajícímu nesledujícími způsoby:

  • v hotovosti při osobním odběru na pobočkách prodávajícího
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bankovním převodem na zadaný účet prodejce při objednávce na zálohovou fakturu (platba předem)
  • bankovním převodem na zadaný účet prodejce při objednávce na fakturu (tento způsob platby je možný pouze po předchozí domluvě s prodejcem)

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Objednané zboží je majetkem prodávajícího až do doby úplného zaplacení ceny celkové ceny objednávky.

Na základě uhrazení celkové ceny objednávky vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo pprávo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodne, je zapotřebí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování dopravit zpět k prodejci (osobně nebo poštou) v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (e-mailem nebo poštou) formálního odstoupení od kupní smlouvy. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma nákladů na dopravu, zaslány na adresu kupujícího nebo převedeny na účet kupujícího nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle odstavce 7 novely Obchodního zákoníku č.367/2000 :

a) poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

c) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího-spotřebitele do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud se obě kupní strany nedohodly jinak. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad a český manuál.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

V případě zaplacení zboží předem musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit občanský průkaz ke kontrole totožnosti (místo občanského průkazu je možný řidičský průkaz nebo cestovní pas).

Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Prodávající se zavazuje, že osobní data kupujícího bude chránit před zneužitím a nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu.

Záruka a servis

Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně platných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba na prodávané produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako např. přepisování apod. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodejce : Na břevnovské pláni 67, Praha 6, 169 00, tel: +420 777 594 295, e-mail:info@osciloskopy.com, nebo provozovna prodejce: U Sadu 62/13, Praha 6 -Veleslavín, 16200.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace dopraví prodejce opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list (daňový doklad - fakturu), případně jinou kopii dokladu o nákupu zboží a podrobný popis závady.

Pokud se závada nevyskytuje trvale, je zapotřebí uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu, nebo plně obpovídajícím obalu, a musí být kompletní, tzn. včetně všech kabelů, síťového adaptéru, manuálu, CD a ostatního příslušenství.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace a správně uplatněné reklamace jeho opravou, nebo výměnou za stejný výrobek. O způsobu reklamace rozhodne výhradně prodávající.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodejcem a kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu OSCILOSKOPY.COM, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.